Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Bảo mật :

Sự trao đổi, liên lạc và thông tin giữa công ty chúng tôi và khách hàng cũng như kết quả thử nghiệm s được bảo mật.

Thanh toán hóa đơn hay lệ phí thử nghiệm:

Xin gửi ngân phiếu về:

Camthu T Tran

NPA Laboratories LLC

12662 Hoover St.

Garden Grove, CA 92841

USA

Chi phiếu thử nghiệm phải được trả trước, ngọai trừ những khách hàng đă có tín dụng với công ty chúng tôi. Thời gian để thanh tn hóa đơn là 30 ngày. Chúng tôi sẽ cộng thêm 3% cho mỗi tháng vào số tiền chưa được trả cho công ty chúng tôi.

Dịch Vụ khẩn cấp:

Dịch vụ thử nghiệm khẩn cấp sẽ được tính từ nhận hàng mẫu của khách hàng trưóc 11 giờ sáng cùng ngày. Lệ phí cho dịch vụ dịch vụ khẩn cấp được tính từ 25% đến 100% phụ trội tuỳ theo yêu cầu của khách hàng muốn kết qủa thử nghiệm vào thời điểm nào. Khách hàng có th gọi cho công ty chúng tôi để biết đích xác giá cả dịch vụ thử nghiệm khẩn cấp.

Hóa chất tiêu chuẩn:

Thông thường, hóa chất tiêu chuẩn được cung cấp bởi công ty chúng tôi. Nếu khách hàng muốn thử nghiệm theo yêu cầu  mà công ty chúng tôi phải mua ở ngi. Chúng tôi sẽ gởi hóa đơn đến khách hàng.

Gửi hàng mẫu đ thử nghiệm:

Tất cả hàng mẫu gởi đến công ty chúng tôi phải đưọc đính kèm mẫu đơn có sẵn với đầy đủ chi tiết và điều kiện thử nghiệm, nếu không hàng mẫu ca q khách sẽ bị chậm trễ. Kết quả thử nghiệm sẽ đưọc gửi đến khách hàng theo yêu cầu của q khách ghi trong đơn đính kèm. Công ty chúng tôi có quyền từ khước dịch vụ ca khách hàng với bất cứ lư do ǵ.

Cất giữ hàng mẫu:

NPA Laboratories LLC sẽ thông báo cho khách hàng bằng thư nếu hàng mẫu cần phải lưu giữ lâu hơn, qkhách hàng phải trả một lệ phí nhỏ cho việc cất giữ  hay hủy bỏ mẫu hàng đó. Ngoài ra công ty chúng tôi sẽ sử lư hàng mẫu của khách hàng theo điều lệ của công ty.

Báo cáo kết quả thử nghiệm:

Kết qủa thử nghiệm sẽ đưọc báo cáo đến khách hàng theo điều luật của công ty cũng như thỏa măn yêu cầu của khách hàng. Tất cả giấy tờ liên quan đến thử nghiệm sẽ được lưu giữ 5 năm kể từ ngày thử nghiệm. Nếu khách hàng muốn bản sao kết quả hay những dữ kiện liên quan, khách hàng phải trả một lệ phí là US$35 cho mỗi dịch vụ.

Giá tiền thử nghiệm:

Công ty chúng tôi cung cấp giá tiền thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng. Giá tiền thử nghiệm sẽ thay đổi tùy theo sự pha chế hàng mẫu để thử nghiệm. Giá tiền th nghiệm được ghi trên mẫu đơn với thời hạn . Giá tiền sẽ thay đổi hoc vô hiệu nếu thời gian đáo hạn. Chúng tôi cũng có thể thay đổi giá tiền mà không cần thông báo cho khách hàng.

Ngân phiếu bị hoàn trả:

Khách hàng phả́ trả một lệ phí là US$25 cho mỗi ngân phiếu không tiền bảo chứng.

Phương pháp thử nghiệm:

Tất cả phưong pháp thử nghiệm phải theo đúng luật l của cơ quan thực phẩmc phẩm liên bang Hoa Kỳ và những cơ quan khác như AHP, FCC, AOAC, CFR, FDA/BAM , AOCS… Nếu khách hàng muốn thử nghiệm theo phương pháp riêng, th́ cũng phải dựa theo tiêu chuẩn trên. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm bằng phương pháp chưa được phê chuẩn hay kiểm chứng bởi những cơ quan kể trên. Khách hàng có thể truy cập trên mạng của công ty chúng tôi những phương pháp đă được kiểm chứng bởi cơ quan của chính phủ liên bang Hoa kỳ hay bởi những quốc gia khác.