NPA Laboratories, LLC là một công ty Gíám định, phân chất, thử nghiệm dược thảo, dinh dưỡng, mỹ phẩm, từ nguyên liệu cho đến sản phẩm. Chúng tôi c̣n có dịch vụ làm tư vấn, giám định chất lượng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng.

¨ Khai triển phương pháp sản xuất

¨ Chuyển đổi phương pháp sản xuất

¨ Giám định phương pháp

¨ Gíám định q tŕnh sản xuất

¨ Thử nghiệm ổn định sản phẩm

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

¨ Giám định và cố vấn hệ thống quản lư chất lượng sản phẩm như hệ thống quản lư chất lượng Six sigma, ISO (International Standard Organization), SQC (Statistic Quality Control), CAPA (Corrective Action and Preventive action), TQM (Total Quality Management), GMP ( Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), GLP (good Laboratory Practice)...

¨ Nhăn hiu dinh dưỡng

¨ Nhăn hiệu mỹ phẩm

¨ Thử nghiệm mỹ phẩm

¨ Giám định và Phân tích thực phẩm

¨ Giám định và Phân tích nông sản

¨ Giám định và Phân tích sản phẩm xuất khẩu

¨ Giám định và Phân tích thủy sản

¨ Giám định và Phân tích dược phẩm

¨ phân tích thử nghiệm các sản phẩm OTC

¨ Phân tích nguyên liệu sản xuất

¨ Phân tích sản phẩm

¨ Công thức đặc chế