NPA Laboratories chuyên cung cấp các dịch vụ giám định và phân tích, thử nghiệm các Axít amin (amino acids) dùng trong thực phẩm, và thực phẩm dinh dưỡng. Amino acids là đơn vị cấu trúc của chất đạm, có 20 loại amino acids chuẩn được dùng trong thực phẩm dinh dưỡng

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

HỢP CHẤT

¨ Alanine

¨ Arginine

¨ Aspartic Acid

¨ Cysteine

¨ Cystine

¨ Glutamic Acid

¨ Glycine

¨ Histidine

¨ Isoleucine

¨ Leucine

HỢP CHẤT

¨ Lysine

¨ L-Theanine

¨ Methionine

¨ Phenylalanine

¨ Proline

¨ Serine

¨ Taurine

¨ Threonine

¨ Tryptophan

¨ Tyrosin

¨ Valine

 

Giám Định Và Phân Tích

Amino Acids