NPA Laboratories chuyên phân tích và giám định những chất thực phẩm dinh dưỡng đúng tiêu chuẩn của cơ quan giám định và kiểm soát thực phẩm và dược phẩm của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, và tiêu chuẩn của Liên hiệp Âu Châu (EU) và những tiêu chuẩn quốc tế khác của liên hiệp quốc như WHO (World Health Organization), FAO, Codex alimetarius, Who Pharmacopoeia, EUROPA.

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

HỢP CHẤT

Acetyl-L-Carnitine

Acetyl-Glucosamine

α-Ketoglutanic Acid

γ-Amino-n-Butyric Acid (in rice)

Amylase

Androsterondione

Arginine

Ascorbyl Palmitate

Betaine (Trimethyl Glycine)

Benzo [α] Pyrene

Bergenin

Borneol

Bromelain

Caffeine

L-Carnosine

HỢP CHẤT

Carotenoids (up to 12 markers)

Carnitine

D-Chiro-Inositol

Chloride

Chondroitin Sulfate

Chlorophyll

Chrysin

Chitosan (De-acetylation)

Citrulline

Co-Enzyme Q10

Chlorogenic Acid

Choline

sn-Glycero-3-phosphoryl Choline

Creatine

DHEA

Giám Định Và Phân Tích

Thực Phẩm Dinh Dưỡng